ข้อสอบวัดในระดับความรู้ความจำ

                ถามเพื่อวัดให้ระลึกถึงสิ่งต่างๆ การจำประสบการณ์จากการสอนจากการบอกเล่า จากตำรา

1. ถามเนื้อเรื่อง ได้แก่ คำศัพท์ ชื่อ สูตร กฎและความจริง ตัวอย่างเช่น

- สมเด็จพระบรมราชชนนีศรีสังวาลเสด็จสวรรคตเมื่อไร

- เปอร์เซนต์ไทล์ที่ 50 มีความหมายว่าอย่างไร

2. ถามวิธีดำเนินการ ได้แก่ ระเบียบแบบแผน ลำดับขั้นตอน และแนวโน้มตามข้อมูลวิธีการปฏิบัติ การจัดหมวดหมู่ ตัวอย่างเช่น

- การเขียนแผนผังต้องทำสิ่งใดเป็นอันดับที่สอง

- คำประพันธ์ที่มี ครุ - ลหุ เป็นร้อยกรองประเภทใด

3. ถามความรู้รวบยอด ได้แก่ หลักการและโครงสร้างทางทฤษฎี รวมทั้งความคิดรวบยอดที่มีผู้สรุปให้แล้ว ตัวอย่างเช่น

- คำสอนทุกศาสนามีหลักการใดที่เหมือนกัน

- เศษส่วนที่เท่ากัน 2 จำนวนต้องทำเช่นใดจึงจะมีค่าเท่ากับ 1