พิสัย (Range)  
ค่าเบี่ยงเบนควอไทล์ (Quartile deviation)
ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย (Mean deviation)
    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย