หน้าแรกจุดประสงค์ของบทเรียนสารบัญบทเรียนผู้สอนผู้จัดทำกระดานสนทนาลิงค์ที่เกี่ยวข้องเครื่องคำนวณอีเมล์ถึงผู้สอน

 

ความหมายของการวัดและการประเมินผล

การวัด

เป็นกระบวนการหรือวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าหรือตัวเลขซึ่งแทนปริมาณหรือขนาด

คุณสมบัติความสามารถสิ่งที่ต้องการวัด

ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

การประเมินผล

เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณค่าคุณภาพผลลัพธ์และคุณลักษณะของข้อมูลที่รวบรวม

ได้แนะนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่วางไว้

ตัวอย่างการประเมินการปฏิบัติงาน ( การบัคกรี )

ประเด็นการประเมิน
5
4
3
2
1
การวางแผน  
/
     
การใช้เครื่องมือ  
/
     
กระบวนการทำงาน  
/
     
คุณภาพของชิ้นงาน      
/
 
ความตรงต่อเวลา    
/
   
รวมคะแนน =
17 คะแนน

เกณฑ์การประเมินผล