หน้าแรกจุดประสงค์ของบทเรียนสารบัญบทเรียนผู้สอนผู้จัดทำกระดานสนทนาลิงค์ที่เกี่ยวข้องเครื่องคำนวณอีเมล์ถึงผู้สอน

 

สัมประสิทธิ์อัลฟ่า ( Alpha Coefficient )

ใช้กับข้อสอบที่่ระบบคะแนนเป็น 0,1 เช่น ข้อสอบแบบอัตนัย, Rating Scale

สูตรในการคำนวณคือ

การหาค่าความเที่ยงของข้อสอบอัตนัย วิชาสถิติ การเรียนการสอนจำนวน 4 ข้อ

ซึ่งมีคะแนนเต็ม15 , 12 , 10 , 5 ตามลำดับ ทดสอบกับนักศึกษา 8 คน

คะแนนสอบแต่ละข้อและคะแนนรวมของนักศึกษาแต่ละคน แสดงดังตารางต่อไปนี้

นักเรียนคนที่
ข้อที่
คะแนนรวม
1
2
3
4
1
10
11
5
2
28
784
2
12
9
8
3
32
1024
3
9
3
4
1
17
289
4
5
4
5
0
16
256
5
7
4
2
2
13
169
6
8
5
6
3
21
441
7
9
7 14
1
33
1089
8
6
5
9
0.94
15
225
4.44
6.75
7.42
0.94
วิธีทำ
แสดงว่าข้อสอบชุดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.67 ซึ่งเป็นค่าความเที่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง