คำสั่ง แบบทดสอบมี 4 ตอน โดยให้ทำทุกตอนและให้เลือกตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด

ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ค่าสถิติเพื่อวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
การคำนวณหาค่าร้อยละ(หรือเปอร์เซ็นต์)
การคำนวณหาค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์