เมื่อศึกษาเรื่องการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางแล้วผู้เรียนสามารถ
1.
อธิบายวิธีการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางได้
2.
คำนวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) ได้อย่างถูกต้อง
3.
คำนวณหาค่ามัธยฐาน (Median) ได้อย่างถูกต้อง
4.
คำนวณหาค่าฐานนิยม (Mode) ได้อย่างถูกต้อง
5.
เลือกใช้ค่าสถิติที่ใช้วัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ได้ถูกต้อง