You are here: Home การบริการวิชาการ

ติดต่อภาควิชาหรือหน่วยงานในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.
ผ่านทางโทรศัพท์ ด้านล่างนี้

1 สำนักงานคณบดี 0 2470 8508
2 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล 0 2470 8526
3 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 0 2470 8540
4 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 0 2470 8532
5 ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ 0 2470 8554
6 ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 0 2470 8574
7 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 0 2470 8565
8 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 2470 8500
9 สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี (โครงการปริญญาเอก) 0 2470 8508