You are here: Home รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
รศ.ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

ติดต่อ
อีเมล: จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้
โทรศัพท์: 0 2470 9502
แฟกซ์: 0 2427 8886

ข้อมูล: ท่านสามารถส่งคำถามถึงผู้บริหารคณะฯ
โดยใส่รายละเอียดลงในช่องด้านล่างนี้