You are here: Home ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์เชิงรุก
ผศ.ดร.พิชิต ขจรเดชะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์เชิงรุก

ติดต่อ
อีเมล: จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้
โทรศัพท์: 0 2470 8573
แฟกซ์: 0 2427 8886

ข้อมูล: ท่านสามารถส่งคำถามถึงผู้บริหารคณะฯ
โดยใส่รายละเอียดลงในช่องด้านล่างนี้