You are here: Home เกี่ยวกับคณะ แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 12
แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 12

ทิศทางการพัฒนา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แผนกลยุทธ์ฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

  • เป้าหมายประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals) ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้

เป้าประสงค์ที่ 1 สร้างความสามารถทางวิชาการที่เข้มแข็งและโดดเด่นที่มุ่งเน้นการคิดเป็นทำเป็น (Robust Academic) การมุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาผู้เรียน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะปฏิบัติ ภายใต้ฐานความคิดที่เชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์ เพื่อต่อยอดการพัฒนางานในศาสตร์ให้มีความโดดเด่นเฉพาะ นอกจากนี่ยังหมายรวมถึงการพัฒนากระบวนการทางความคิด (Thinking Skills) และทักษะทางสังคม (Social Skills) ให้สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสังคม

เป้าประสงค์ที่ 2
พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำ คัญ (Collective Enhancement) การสร้างความเป็นผู้นำทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่สอดคล้องกับความต้องการทางสังคมและส่งผลกระทบที่ดีต่อสังคม

เป้าประสงค์ที่ 3 สร้างความเป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนอก ทั้งในและนอกประเทศ (Widen Outlook) การมุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายที่ตอบสนองกับการพัฒนางานภายในองค์กรแบบบูรณาการ สร้างความร่วมมือของการทำงาน มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้มากขึ้น มีความยืดหยุ่นโดยอาศัยความชำนาญของแต่ละฝ่ายของเครือข่ายร่วมกัน

เป้าประสงค์ที่ 4 พัฒนาองค์กรให้เรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลาพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Strengthen Organization) การมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมที่สามารถกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรช่วยขับเคลื่อนคณะ เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน บุคลากรพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลามีการพัฒนาทั้งด้านความคิดและจิตใจ การถ่ายโอนความรู้เพื่อขยายศักยภาพของตนเองและองค์กร ร่วมกันลงมือปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วง ในรูปแบบการทำงานเป็นทีม มีการเรียนรู้ร่วมกันตลอดจนมีความคิดความเข้าใจเชิงระบบที่จะประสานกัน มีการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์รวมถึงเทคโนโลยีมาในใช้ในการเรียนรู้ พัฒนางานต่อเนื่องไปสู่เป้าหมายร่วมกับองค์กร และเกิดความได้เปรียบอย่างยั่งยืนต่อการแข่งขันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ตลอดไป

  • กลยุทธ์ (Strategies)

กลยุทธ์หลักและตัวกระตุ้นกลยุทธ์ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาตามเป้าประสงค์หลักตามกรอบวิสัยทัศน์ของคณะ ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์หลัก ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
มุ่งเน้นการสร้างความเป็นมืออาชีพ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในการทำงานให้กับนักศึกษา และบุคลากรภายใต้แนวคิด คิดเป็น-ทำเป็น (Hands-on) ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก คือ ทักษะการปฏิบัติ (Technical Skills) ทักษะทางการคิด (Thinking Skills) ความสามารถทางความรู้ (Cognitive Abilities) ทักษะทางสังคม (Social Skills) รวมถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมตั้งแต่หลักสูตร กระบวนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การวัด การประเมินผล และการให้ผลสะท้อนกับในทุกระดับการศึกษา เพื่อให้มั่นใจว่าสร้างและบ่มเพาะความเป็นมืออาชีพให้กับผู้เรียน
มาตรการ
- เพิ่มความเข้มแข็งด้าน Hands-on (คิดเป็น ทำเป็น) ภายใต้แนวคิดหลักการศึกษาสมัยใหม่ เช่น STEM
- เสริมสร้างเอกลักษณ์เฉพาะทางของบัณฑิตที่โดดเด่น (การเรียนและการสอน /ความสามารถทางเทคโนโลยีเฉพาะทาง)
- พัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 สำหรับบัณฑิต
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และข้อมูลของหลักสูตรให้ไปสู่กลุ่มเป้าที่ต้องการอย่างทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ 2 ด้านงานวิจัยที่มีความหมายต่อองค์กร (High Impact Research)
มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาที่เข้มแข็งและตอบสนองความต้องการของสังคม ที่มีผลกระทบสูง และ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ขององค์กร และเป็นที่แข่งขันได้ในระดับสากล
มาตรการ
- พัฒนากลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง และตอบสนองความต้องการของสังคม อันนำไปสู่การสร้างความเป็นอัตลักษณ์ขององค์กร
- สร้างงานวิจัยคุณภาพอันนำไปสู่ความเป็นสากล
- เสริมสร้างกิจกรรมการวิจัยจากระหว่างกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ภายในขณะเพื่อส่งเสริมการวิจัยโดยเฉพาะการวิจัยทางด้านการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization)
การพัฒนานวัตกรรมด้านกลไกการบริหารจัดการองค์กร เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยต้องสนับสนุนและสอดคล้องการพัฒนางานด้านงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงการพัฒนานักศึกษาตามแนวคิดใหม่นวัตกรรมองค์กรที่จะขับเคลื่อนคณะ มองฟันเฟืองที่สำคัญอยู่สองเฟืองหลัก และหนึ่งเฟืองสะพาน ที่จะสร้าง Innovative Organization ได้แก่
1) เฟืองหลัก HRD: (Human Resource Development)
2) เฟืองหลัก HRM: (Human Resource Management)
3) เฟืองสะพาน CRDM: (Communication Resource Development and Management)
มาตรการ
- เตรียมความพร้อมขององค์กรให้พร้อมรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลเพื่อพร้อมรับการทำงานแบบสากล (Internationalization)
- ปรับรูปแบบ/พัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อจำกัดด้านการเงินและงบประมาณ
- สนับสนุนการทำงานอย่างเข้มแข็ง อย่างมีสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน
- สร้างความตระหนักรู้และประสานพลังร่วม (Synergy) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร Enhance

กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการสร้างความร่วมมือเพื่อความยั่งยืน (Collaboration for Sustainability)
มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมภายในองค์กร และการสร้างภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกับการเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ขององค์กรออกสู่สังคมภายนอก
มาตรการ
- เชื่อมต่อชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และยั่งยืน
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งด้านงานวิจัยและงานวิชาการในระดับภูมิภาค/นานาชาติ และให้เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม
- ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นนานาชาติ
- การสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อหากลุ่มลูกค้าประเภท Non-age Group

กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการบริการวิชาการที่สอดรับกับเป้าประสงค์ขององค์กร (Relevance Academic Service)
มุ่งเน้นการบูรณาการงานสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ ที่นำพาความสามารถของบุคลากรไปสู่การพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างแท้จริง
มาตรการ
- พัฒนางานบริการวิชาการ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วยงาน
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคลวัยแรงงาน

กลยุทธ์ที่ 6 ด้านคุณภาพภายใต้มาตรฐานในระดับโลก (World Class Standardize)
มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามบริบทของคณะ ให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
มาตรการ
- พัฒนาหลักสูตร/รูปแบบการสอน ที่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และอนาคต
- พัฒนาองค์ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางการประเมินของเกณฑ์ AUNQA
- พัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
- เพิ่มคุณภาพทางด้านวิชาการของนักศึกษา

  • ตัวกระตุ้นกลยุทธ์

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมพันธกิจ (Supported Infrastructure Transformation)
มุ่งเน้นการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ สภาพแวดล้อม รวมถึงการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนให้คณะ สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
มาตรการ
- การปรับปรุงพื้นที่ทำงานให้สอดคล้องพันธกิจการสอน และการวิจัย
- การสร้างบรรยากาศในการทำงานอย่างมีสมดุล
- การปรับปรุงทัศนียภาพให้กระตุ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2. การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (Human Resource Enhancement)
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งด้านความสามารและทัศนคติ ให้สามารถใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมรับกับการพัฒนาองค์กร
มาตรการ
- สร้างระบบความผูกพันร่วม (ความเข้มแข็งของวัฒนธรรม ค่านิยม วิถีแห่ง FIET การตัดสินใจร่วม)
- สร้างระบบความสัมพันธ์ระหว่างคณะ ศิษย์เก่า และผู้ปกครองนักศึกษา เพื่อความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา
- สร้างระบบความสัมพันธ์ระหว่างคณะ กับชุมชนรอบข้าง ชุมชนเป้าหมายเพื่อประโยชน์ร่วม (Win-Win Profits)

3. การเงินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Financial for Sustainability)
มุ่งเน้นการเพิ่มความเข้มแข็งในการบริหาร และแสวงหาทรัพยากรทางการเงิน เพื่อให้คณะสามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์
มาตรการ
- พัฒนากลไกเพื่อการบริหารงานการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
- กระตุ้นกลไกการหารายได้จากการวิจัย และบริการวิชาการ

  • ตัวชี้วัดหลัก

คณะมุ่งเพิ่มขีดความสามารถที่เข้มแข็ง โดยมุ่งเป้าไปที่การตอบสนองความต้องการทางสังคม ภายใต้ตัวชี้วัดสำคัญ ประกอบด้วยความต้องการบัณฑิต ความต้องการเข้าศึกษาต่อ การมีส่วนร่วมในการนำเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของคณะ ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน ชุมชน และสังคม อย่างมีนัยสำคัญ รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ

1. สร้างความสามารถทางวิชาการที่เข้มแข็ง และโดดเด่นที่มุ่งเน้นการคิดเป็น ทำเป็น (Robust Academic) ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์หลัก
1.1 ด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
1.2 ด้านคุณภาพภายใต้มาตรฐานในระดับโลก (Quality Based on World Class Standard)
ตัวชี้วัด (KPI)
1) พึงใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านทักษะการปฏิบัติงานมืออาชีพ
2) ผู้นำเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น Change Agent
3) จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการฝึก เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการภายใน และภายนอกประเทศ
4) จำนวนกิจกรรมที่ไปเข้าร่วม: รางวัลที่ได้รับ
5) จำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษา และได้ทำงานบริษัทต่างชาติ

2. การพัฒนาด้านงานวิจัยและบริการวิชาการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (Collective Enhancement) ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์หลัก
2.1 ด้านงานวิจัยที่มีความหมายต่อองค์กร (High Impact Research)
2.2 ด้านการบริการวิชาการ ที่สอดรับกับเป้าประสงค์ขององค์กร (Relevance Academic Service)
ตัวชี้วัด (KPI)
1) สัดส่วนงานวิจัย/นักวิจัยทั้งหมด (บุคลากรประจำ)
2) ค่าเฉลี่ยการ Citation (H-index) ของนักวิจัยทั้งหมด (บุคลากรประจำ)
3) จำนวนงานวิจัย (ISI วารสาร) ที่เกิดจากงานบริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม/จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมด
4) จำนวนงานวิจัยที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศ
5) จำนวนกลุ่มวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยทั้งภายใน และภายนอกประเทศ

3. สร้างความเป็นที่รู้จักทั้งภายใน และภายนอกประเทศ (Widen Outlook)
3.1 ด้านการสร้างความร่วมมือเพื่อความยั่งยืน (Collaboration for Sustainability)
ตัวชี้วัด (KPI)
1) สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติ/นักศึกษาทั้งหมด
2) Exchange + Regular Students
3) จำนวนเครือข่ายต่างประเทศ ที่มีความร่วมมือทางวิชาการ

4. พัฒนาองค์กรให้เรียนรู้ และพัฒนาตลอดเวลา พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Strengthen Organization)
4.1 ด้านการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization)
ตัวชี้วัด (KPI)
1) Happy Organization Model
2) โครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ ที่นำไปสู่องค์กรสีเทอร์ควอยซ์
3) การสร้างผลตอบแทนที่สอดคล้องกับสมรรถนะ
4) สร้างค่านิยมร่วม

 

banner_next-activity banner_next-activity