You are here: Home เกี่ยวกับคณะ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา (Philosophy)

SMART : สามารถ
(SMART : S–Success, M–Moral, A– Attitude, R–Reality, and T–Trust)

สามารถอย่างสง่างาม
สามารถอย่างองอาจ
สามารถอย่างปราดเปรื่อง

วิสัยทัศน์ (Vision)

พัฒนาผู้สร้างนวัตกร สร้างสรรค์นวัตกรรม ชั้นนำในระดับโลก
(2015 (SEA) 2020 (ASIA) 2025 (WORLD CLASS) )

พันธกิจ (Mission)

สามารถ    - สร้างคนดีมีคุณธรรม
สามารถ    - สร้างผู้นำนวัตกรรม วิชาการ งานวิจัย
สามารถ    - สร้างองค์กรก้าวไกลใฝ่เรียนรู้

ที่มา :
แผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)

 

banner_next-activity banner_next-activity