You are here: Home เกี่ยวกับคณะ นโยบายตามแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ ฉบับที่ 11
นโยบายตามแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ ฉบับที่ 11

นโยบายตามแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)

นโยบายด้านการศึกษา

• ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรม โดยมุ่งพัฒนา Input Process Output
• พัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิในภาครัฐ/เอกชน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
• พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับกลุ่มของผู้เรียน (age – nonage group) คุณวุฒิ ประสบการณ์และผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
• พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนที่รองรับกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ

นโยบายด้านงานวิจัย

• สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มวิจัยร่วมเพื่อให้สามารถสร้างเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัยในสาขาเฉพาะทาง
• ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน (Patents & Technology Licensing & Transfer)
• พัฒนางานวิจัยทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ทั้งงานวิจัยนโยบายและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
• มุ่งเน้นวิจัยการเรียนรู้แนวใหม่ เช่น การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ

นโยบายด้านการพัฒนาองค์กร

• เพิ่มประสิทธิภาพระบบสายสนับสนุนทางวิชาการ เช่น ระบบสนับสนุนทางวิชาการแบบรวมศูนย์ (common back office / one stop service / counter service) เพื่อตอบสนองความต้องการแบบเบ็ดเสร็จ
• พัฒนาระบบการรับพนักงานที่เหมาะสมกับโครงสร้างภารกิจรวมถึงการวางแนวทางความก้าวหน้าในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
• พัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น ระบบนักศึกษาปัจจุบัน ระบบติดตามนักศึกษาเก่า เป็นต้น (CRM : Student & Alumni system)

ที่มา :
แผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)

 

banner_next-activity banner_next-activity