You are here: Home เกี่ยวกับคณะ นโยบายการบริหารงานคณะ
นโยบายการบริหารงานคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีนโยบายที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษา และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อันประกอบไปด้วย การพัฒนาบุคลากร
ในระดับปริญญาตรี โท เอก รวมทั้งการวิจัย การฝึกอบรม และการบริการวิชาการ ที่สะท้อนถึง
ความเป็นผู้นำในศาสตร์ด้านอาชีวศึกษา และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร
ระหว่างมหาวิทยาลัย สถาบันอาชีวศึกษา องค์กร สมาคม และสถาบันวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับศาสตร์นี้ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

นโยบายด้านวิชาการ

1. มุ่งพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสอดคล้องกับกฎหมายการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
2. มุ่งขยายโอกาสในการพัฒนาคุณวุฒิ และความเชี่ยวขาญให้กับบุคลากรของทุกหน่วยงานด้านอาชีวศึกษา และอุตสาหกรรม
3. มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ทรัพยากรของคณะฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มุ่งสรรหา และพัฒนาคณาจารย์ของคณะฯ ให้มีคุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับภารกิจทางวิชาการของคณะฯ 

นโยบายงานวิจัย

1. ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกระดับ และทุกสาขาวิชาในคณะฯ
2. มีการกำกับดูแลด้านมาตรฐาน ทิศทาง กลยุทธ์ และกลไกเพื่อการพัฒนางานวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย เพื่อนำไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

นโยบายด้านการบริหารและการจัดการทั่วไป

1. มีระบบการบริหารที่ชัดเจนสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาประเทศ
2. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย และการเปลี่ยนแปลงในสังคมและประเทศ
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรภายในให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเป็นคณะบุคคล มีการตัดสินใจร่วมกัน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ (Good Governance) และพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในทุกส่วนงาน
5. สร้างกลไกที่สนับสนุนให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร
6. ส่งเสริมและส่งเสริมให้มีการสร้าง และดำเนินกิจกรรมร่วมภายนอก เพื่อที่ก่อให้เกิดรายได้ 

นโยบายด้านฝ่ายแผนงาน ด้านการเงินและงบประมาณ

1. มีการกำหนดนโยบาย และแผนการเงินโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
2. มีการบริหารการเงิน งบประมาณ และระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีประสิทธิภาพสูง ถูกต้องและเป็นธรรม
3. มีการวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพตรวจสอบได้ 

นโยบายด้านกิจกรรมนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

1. มีการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาที่มีต่อชุมชน และสังคม
2. มีการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมแก่นักศึกษา
3. มีกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ แก่นักศึกษา
4. มีการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาความรู้ และส่งเสริมสวัสดิการตลอดจน มีการให้ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษา 

นโยบายด้านงานประกันคุณภาพ

1. มีระบบประกันคุณภาพภายใน ที่สอดคล้องกับการดำเนินการของมหาวิทยาลัย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
2. สร้างระบบฐานข้อมูล และรายงานการเผยแพร่ เพื่อรองรับการตรวจประเมินจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. มีกลไกในการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 

banner_next-activity banner_next-activity