You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.“คว้า 7 รางวัล” ในการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ Teaching Academy Award
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.“คว้า 7 รางวัล” ในการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ Teaching Academy Award
302_copyเมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. นำโดย ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันในโครงการ Teaching Academy Award #7 2018 ร่วมกับตัวแทนจากเครือข่ายคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทั้ง 10 มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเวทีสำหรับการแข่งขันทักษะการสอน การนำเสนอสื่อประกอบการสอน ด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จไปเป็นครูอาชีวศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะในการปฏิบัติได้จริง ตลอดจนให้องค์กรวิชาชีพและสถาบันการศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดโดยเจ้าภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. สามารถคว้า 7 รางวัลสำคัญ ได้แก่ 1.รางวัลชนะเลิศ ประเภทการสอนสาขาวิชาเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์  2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการสอนสาขาวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนด้วยซอฟต์แวร์  4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทการสอนสาขาวิชาอุตสาหการ/การผลิต/การเชื่อม  5.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  6.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทการสอนทุกกลุ่มสาขาวิชา และ 7.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการแสดงด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในการประกวดดังกล่าวฯ  ได้ก่อให้เกิดเครือข่ายสังคมแห่งการแข่งขันด้านวิชาการ เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ สร้างความเชี่ยวชาญสร้างประสบการณ์ทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ในกลุ่มสถาบันการศึกษาที่ผลิตครูช่างอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในในครั้งต่อไป…