You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา โครงการยกระดับการรายงานประเมินตนเอง เพื่อการประเมินที่มีคุณภาพของหลักสูตร
โครงการยกระดับการรายงานประเมินตนเอง เพื่อการประเมินที่มีคุณภาพของหลักสูตร

โครงการยกระดับการรายงานประเมินตนเอง เพื่อการประเมินที่มีคุณภาพของหลักสูตร

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการยกระดับการรายงานประเมินตนเอง เพื่อการประเมินที่มีคุณภาพของหลักสูตร

qa01

ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร “ผศ.ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มาอบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “รู้จักเกณฑ์ AUN-QA ดีแค่ไหน ถามใจดู?” และ“เขียน SAR ดี มีชัยไปว่าครึ่ง” ณ หอเกียรติยศ (ชั้น 8) อาคารเรียนรวม 3

qa02

เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพตามแนวทาง AUN-QA สำหรับใช้ในการรายงานประเมินตนเอง ก่อให้เกิดการยกระดับการประเมินคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของคณะ และเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแนวทาง AUN-QA ของหลักสูตร ในรอบปีการประเมิน 2561 โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 35 ท่าน

qa03

 

qa04

 

qa05

 

banner_next-activity banner_next-activity