You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา มจธ. ร่วมกับ สวทช. จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการความร่วมมือในการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อ...
มจธ. ร่วมกับ สวทช. จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการความร่วมมือในการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อ...

มจธ. ร่วมกับ สวทช. จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการความร่วมมือในการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อ การประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและการดำเนินงานของ สวทช.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการความร่วมมือ ระหว่าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

so01

ในการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและการดำเนินงานของ สวทช. โดยมี อาจารย์วรงค์ ถาวระ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มารอง ผดุงสิทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มจธ. กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 70 คน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมหอเกียรติยศ ชั้น 8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

so02

ในพิธีดังกล่าว ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและดำเนินงานของ สวทช. จากนักศึกษาทั้งหมด 5 ทีมที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิจาก สวทช. ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน และได้รับเกียรติจาก ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. เป็นผู้มอบรางวัล พร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

so03

so04

so05

so06

so07

so08

 

banner_next-activity banner_next-activity