You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศคณะครุศาสตร์ฯ...
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศคณะครุศาสตร์ฯ...

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม ณ ทรีธารา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

qas01

โดยมี รศ.ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาของการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรที่ผ่านการประเมินแบบ Round Table และ Desktop Assessment ตามเกณฑ์ AUN-QA

qas02

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรอื่น ๆ ของคณะ และร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรในรอบปีถัดไป โดยมีผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 ท่าน

qas03

qas04

qas05

qas06

 

banner_next-activity banner_next-activity