You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมนำเสนอผลสำเร็จ (success case) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมขนาดกลางและย่อม

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมนำเสนอผลสำเร็จ (success case) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขนาดกลาง และย่อม ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์

nk02

โดยมี รศ.ดร. ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวเปิดงาน

nk03

และนำเสนอข้อมูลภาพรวมการดำเนินโครงการฯ ต่อด้วย ดร.ภาคภูมิ จันทร์ศรี อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มจธ. ดำเนินหน้าที่เป็นพิธีกรนำการเสวนา ร่วมกับผู้ประกอบการ 10 ท่าน ในหัวข้อ ผลลัพธ์และความรู้สึกต่อการเข้าร่วมโครงการฯ ภายใต้บรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกว่า 60 คน

nk06

โดยในกิจกรรมนี้ ได้มีการมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้วย

nk08

nk010

nk11

 

banner_next-activity banner_next-activity