You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2560
12000
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้หัวข้อ "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"
โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
แล้วพบกันในงาน วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ลงทะเบียนพร้อมกันหน้างานเวลา 12.00 น. ณ ห้อง Slope 600
อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ
- พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ
> ครูที่ศิษย์ศรัทธา
> เจ้าหน้าที่สนับสนุนการเรียนรู้
> รางวัลแก่นักศึกษาผู้ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา
> รางวัลแก้นักศึกษาตัวแทนที่แข่งขัน Teaching Academy ครั้งที่ 7 ปี 2018
- ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษโดยคุณครูณัชตา ธรรมธนาคม จากโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจคลองเตย ในหัวข้อ "ถอดบทเรียนจากครูนาฏศิลป์รางวัลคุณากร (มูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี)
**หมายเหตุ**
การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สามารถนับเป็นชั่วโมงกิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ได้ด้วย
-----------------------------------------------------------------------------------------
>>> อย่าลืมพกบัตรนักศึกษาเข้าร่วมงาน <<<
-----------------------------------------------------------------------------------------