You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ ประกาศเรียกสอบราคาครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศเรียกสอบราคาครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ "เครื่องหาประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงาน (Energy Storage)"  จำนวน 1 รายการ
รับเอกสาร
ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 - 9 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
ยื่นซอง
ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 - 9 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
เปิดซอง
ในวันที่ 10  สิงหาคม  2561 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ