You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ ประกาศเรียกสอบราคาครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศเรียกสอบราคาครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

โครงการวิจัย "การพัฒนาตัวเก็บประจุยิ่งยวด (electrochemical capacitor) ด้วยระบบการพิมพ์ 3 มิติ"
มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ "เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่รองรับการพิมพ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์" จำนวน 1 รายการ

อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ที่
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่รองรับการพิมพ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

รับเอกสาร >>>>> ร ะหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 - 9 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ยื่นซอง    >>>>> ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 - 9 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

เปิดซอง   >>>>> ในวันที่ 10  สิงหาคม  2561 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ