You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ ขอเชิญนักศึกษาบุคลากรและนักศึกษาเก่าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์คณะครุศาสตร์ฯ(ขยายเวลา)
ขอเชิญนักศึกษาบุคลากรและนักศึกษาเก่าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์คณะครุศาสตร์ฯ(ขยายเวลา)

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์ (ขยายเวลา)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ภายใต้แนวคิด องค์กรแห่งการเรียนรู้ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สู่สากลและยั่งยืน

 

หลักการและเหตุผล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป็นคณะที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน โดยในปีพุทธศักราช 2563 เป็นวาระพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย จากบทบาทของคณะที่ผ่านมา คณะได้ทำการผลิตบัณฑิตทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก พัฒนานักศึกษาให้เก่ง และมีความเป็นมืออาชีพ และมีคุณธรรมจริยธรรม สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและสังคม

คณะผู้จัดทำโครงการเล็งเห็นความสำคัญในโอกาสดังกล่าว จึงจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์เนื่องในโอกาส 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร นักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยที่มีความชื่นชอบการออกแบบได้มีส่วนร่วมในโอกาสพิเศษนี้ โดยกำหนดหัวข้อการออกแบบตราสัญลักษณ์ภายใต้แนวคิด องค์กรแห่งการเรียนรู้ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สู่สากลและยั่งยืน

โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จะนำมาปรับปรุงแบบให้มีความเหมาะสมกับการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ให้มีความสวยงาม เหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาเก่า ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

2. เพื่อนำตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์ที่ได้รับรางวัล นำมาปรับปรุง เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์ของคณะต่อไป

วาระการใช้งาน

1. เพื่อใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ของคณะ ให้สอดคล้องกับตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ เป็นต้น

สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กติกาการส่งผลงาน

1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบัน บุคลากร หรือนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. ตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์ต้องสื่อความหมายตามแนวคิด มีความทันสมัย สวยงาม สอดคล้องกับตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ใช้สีของคณะฯ เมื่อนำไปจัดวางในสื่อต่างๆ มีความโดดเด่น จดจำง่าย สามารถสื่อความหมายภายใต้แนวคิดที่กำหนด

3. ตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์ ต้องมีองค์ประกอบตามแนวคิด องค์กรแห่งการเรียนรู้ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สู่สากลและยั่งยืน

4. ออกแบบด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator บันทึกด้วยไฟล์นามสกุล .ai หรือ .eps หรือ ออกแบบด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop บันทึกด้วยไฟล์นามสกุล .eps

5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องทำการส่งใบสมัคร พร้อมภาพผลงานขนาด A4 และส่งเมลไฟล์ออกแบบที่ phongyut.jun@kmutt.ac.th

6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน โดยทุกผลงานจะต้องแนบผลงานโลโก้ พร้อมคำบรรยายและข้อมูลการออกแบบ

7. ในการตั้งชื่อไฟล์ ให้ตั้งชื่อไฟล์ชื่อ-นามสกุลของผู้ส่งเป็นภาษาอังกฤษ ขีดกลาง-ใส่ตัวเลขภาพตามจำนวนที่ส่ง เช่น Thammaraksa Meekhunnatham-1, Thammaraksa Meekhunnatham-2 เป็นต้น

ข้อสงวนสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด

1. ผู้จัดการประกวดเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2. หากผลงานที่ส่งประกวดไม่มีผลงานที่สมควรได้รับรางวัลขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลนั้นๆ

3. กรณีที่ผลงานส่งเข้าประกวดขัดต่อกำหนดหรือกติกา ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการคัดผลงานออกจากการประกวดได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เป็นภาพผิดกฎหมาย และล่วงเกินในเรื่องสิทธิส่วนบุคคล ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องสื่อไปในทางสร้างสรรค์ในเชิงบวกและไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ/ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประเทศไทย

5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่คัดลอก เลียนแบบ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งในและต่างประเทศ หากพิสูจน์ได้ภายหลัง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจะเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืนหรือตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล

6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยนำไปใช้เพื่อเชิงพาณิชย์ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน

7. ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่จะสามารถนำมาปรับแก้ไขและใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ส่งประกวดยินยอมอนุญาต

กำหนดเวลาการส่งผลงาน

1. เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2562

2. กรรมการตัดสินผลงานที่เข้ารอบ 3 ผลงาน 10 กันยายน 2562

เพื่อนำไปให้นักศึกษา บุคลากร นักศึกษาเก่า ร่วมโหวต

3. เปิดโหวตผลงานที่เข้ารอบ 3 ผลงาน 15-25 กันยายน 2562

4. ประกาศผลการตัดสิน 28 กันยายน 2562

5. พิธีมอบรางวัล จะประกาศให้ทราบภายหลัง

หมายเหตุ กำหนดเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

เกณฑ์การให้คะแนน

· สามารถสื่อความหมายตามแนวคิดที่กำหนด 25 คะแนน

· ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 25 คะแนน

· ความสวยงาม 25 คะแนน

· การนำไปใช้ได้จริง 25 คะแนน

รวม 100 คะแนน

รางวัล รวม 5,000 บาท

-รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท

-รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

งบประมาณ 5,000 บาท

1. เงินรางวัล 5,000 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร

 

25620813_logo_tvds

 

 

banner_next-activity banner_next-activity