You are here: Home งานวิจัย
งานวิจัย

นโยบายด้านงานวิจัย
• สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มวิจัยร่วมเพื่อให้สามารถสร้างเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัยในสาขาเฉพาะทาง
• ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับผู้ประกอบการทั้ง ภาครัฐและเอกชน (Patents & Technology Licensing & Transfer)
• พัฒนางานวิจัยทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ทั้งงานวิจัยนโยบายและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
• มุ่งเน้นวิจัยการเรียนรู้แนวใหม่ เช่น การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ

แสดง # 
1 การสนับสนุนงานวิจัย
2 แหล่งทุนวิจัย
3 ค้นหานักวิจัย
4 จรรยาบรรณนักวิจัย