นิทรรศการออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้ผู้นำเสนอแบบอวทาร์ผ่านเทคนิคการเล่าเรื่อง

สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล
สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
สาขาวิชาครุศาสตร์โยธา
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรการศึกษา

เรามุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
โดยเน้น ความสามารถในการปฏิบัติ ได้จริง

ระดับปริญญาตรี

ค.อ.บ. | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

วท.บ. | วิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
- สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

ทล.บ. | เทคโนโลยีบัณฑิต
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
.     > วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องกล
.     > วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้า
.     > วิชาเอกเทคโนโลยีโยธา
.     > วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหการ

ระดับปริญญาโท

ค.อ.ม. | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วท.ม. | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และนวัตกรรมทางการพิมพ์

ระดับปริญญาเอก

ปร.ด. | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

พัฒนาผู้สร้างนวัตกร สร้างสรรค์นวัตกรรม ชั้นนำอย่างยั่งยืน

เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้นนำ 1 ใน 3 ของอาเซียน ในปี 2569

คณบดี

เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้นนำ
1 ใน 3 ของอาเซียน ในปี 2569

รศ. ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์

รศ. ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สร้างความสามารถทางวิชาการที่เข้มแข็งและโดดเด่นที่มุ่งเน้นการคิดเป็นทำเป็น (Robust Academic)

การมุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาผู้เรียน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะปฏิบัติ ภายใต้ฐานความคิดที่เชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์ เพื่อต่อยอดการพัฒนางานในศาสตร์ให้มีความโดดเด่นเฉพาะ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการพัฒนากระบวนการทางความคิด (Thinking Skills) และทักษะทางสังคม (Social Skills) ให้สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสังคม

วิถีทางแห่งจิตตนิสัยและคุณค่าของชีวิต

วิถีทางที่บุคคลใช้กำกับวิถีทางแห่งการคิดและกำหนดเป้าประสงค์แห่งคุณค่าในชีวิต เพื่อความผาสุขของตนเอง ผู้อื่น และสังคม

วิถีทางแห่งการคิด

วิถีทางที่บุคคลใช้จัดกระทำกับข้อมูล สารสนเทศ และความรู้เพื่อประโยชน์แห่งการพัฒนาตนเองและสังคม

วิถีทางแห่งการวิจัยและการเรียนรู้

วิถีทางที่บุคคลใช้สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต

วิถีทางแห่งการปฏิบัติงาน

วิถีทางที่บุคคลใช้ในการสร้างสัมพันธ์และสื่อสารกับผู้อื่นเพื่อการปฏิบัติงานทางวิชาชีพและความเชี่ยวชาญและเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

Further FIET
WHAT WE DO

สร้างคนดีมีคุณธรรม สร้างผู้นำนวัตกรรม วิชาการ งานวิจัย สร้างองค์กรก้าวไกลใฝ่เรียนรู้

เป็นผู้ชำนาญ ใช้และประยุกต์เทคโนโลยี เป็นนักฝึกอบรมเพื่องานอุตสาหกรรม เป็นผู้นำในการพัฒนาอาชีวศึกษา

ปฎิบัติได้ ถ่ายทอดได้ พัฒนางาน สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี


Read more


ภาควิชา/สาขาวิชา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอน
โดยแบ่งเป็นภาควิชาและสาขาวิชา ดูแลตามหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี-โท-เอก

S M A R T

S–Success  |  M–Moral  |  A–Attitude  |  R–Reality  |  T–Trust

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT