ภาพรวมและผลการดำเนินงาน

บทสรุปผู้บริหาร

ภาพรวมและผลการดำเนินงาน ระหว่างปี 2561-2564


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ยึดมั่นหลักการและความแน่วแน่ในการมุ่งสู่สถาบันชั้นนำด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สร้างระบบ Ecosystem รองรับการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต สำหรับภาคอุตสาหกรรม และวิทยาการด้านเทคโนโลยีที่คณะ ฯ มีความเชี่ยวชาญ ภายใต้กรอบ ปรัชญา วิสัยทัศน์ Objective และพันธกิจ ดังนี้


ปรัชญา (Philosophy)

ปรัชญา (Philosophy) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
“SMART : สามารถ”
สามารถอย่างสง่างาม สามารถอย่างองอาจ สามารถอย่างปราดเปรื่อง
(SMART : S–Success, M–Moral, A– Attitude, R–Reality, and T–Trust)


วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
พัฒนา“นวัตกร” สร้างสรรค์ “นวัตกรรมชั้นนำ” อย่างยั่งยืน


Top Objective

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ชั้นนำ 1 ใน 3 ของอาเซียนในปี 2569


พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ (Mission) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สามารถ – สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีกระบวนการคิดแบบผู้ประกอบการ
สามารถ – สร้างผู้นำด้านนวัตกรรม วิชาการ งานวิจัย และมีคุณธรรม
สามารถ – สร้างองค์กรใฝ่การเรียนรู้ สู่ความยั่งยืนโครงสร้างคณะ ปี พ.ศ. 2564 (อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย)

โครงสร้างคณะ ฯ ปี พ.ศ. 2564 มีรูปแบบโครงสร้างแบ่งเป็นสาขาวิชาจำนวน 1 สำนักงาน 7 สาขาวิชา และ 1 โครงการ ได้แก่

• สำนักงานคณบดี
• สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล
• สาขาวิชาครุศาสตร์โยธา
• สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
• สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
• สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
• โครงการปริญญาเอกสาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

คณบดีแต่งตั้งหัวหน้าสาขาผ่านกระบวนการสรรหาภายในคณะ หัวหน้าสาขามีหน้าที่ดูแลส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย ด้านการดูแลกำกับส่วนงาน การจัดสรรใช้สอยและบ่งปันสถานที่ ครุภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การสรรหาครุภัณฑ์ ทุน งานวิจัยและงานบริการภายนอก การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ การบริหารบุคคลในส่วนงาน ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีและกรรมการประจำคณะ

คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ และการดำเนินงานของคณะ โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อน ฯ คณะกรรมการอาจประกอบไปด้วยบุคลากรจากหลากหลายหน่วยงานเพื่อรองรับการปฎิบัติงานตามพันธกิจพิเศษ / สถานการณ์ / การดำเนินกิจกรรม / หน่วยวิจัย ฯลฯ


ดาวน์โหลดไฟล์ภาพรวมคณะฯ 61-64
Update : 2 ก.พ. 2565

S M A R T

S–Success | M–Moral | A–Attitude | R–Reality | T–Trust

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT