นิทรรศการออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้ผู้นำเสนอแบบอวทาร์ผ่านเทคนิคการเล่าเรื่อง 7 รูปแบบ ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้ง 7 สาขาวิชา ที่มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล, สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า, สาขาวิชาครุศาสตร์โยธา, สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ, สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์, สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับปริญญาตรี

ค.อ.บ. | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

วท.บ. | วิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
- สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

ทล.บ. | เทคโนโลยีบัณฑิต
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
.     > วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องกล
.     > วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้า
.     > วิชาเอกเทคโนโลยีโยธา
.     > วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหการ

ระดับปริญญาโท

ค.อ.ม. | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วท.ม. | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และนวัตกรรมทางการพิมพ์

ระดับปริญญาเอก

ปร.ด. | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

S M A R T

S–Success | M–Moral | A–Attitude | R–Reality | T–Trust

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT