กิจกรรมทั่วไป

Previous Next

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีการจัดอบรมและเสวนาหัวข้อ”จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการยื่นเอกสารขอ IRB” ขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

Previous Next

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 รศ.ดร.พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Previous Next

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมสมองเพื่อเตรียมจัดทำแผนพัฒนาคณะฯ ฉบับที่ 13 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ครั้งที่ 2) ณ Chatrium Hotel Riverside Bangkok

Previous Next

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ได้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรม ประจำชาติ”ขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

Previous Next

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ในรายวิชา ETM 361 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ร้อยบาทช่วยเหลือ นักศึกษาครุศาสตร์ฯ ขาดแคลน”เพื่อระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาครุศาสตร์ฯ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธเนศ ธนิตธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ เป็นประธานในพิธี และ รศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ ผู้ดูแลและกำกับงานบริหารงานทั่วไป งานวิชาการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กล่าวต้อนรับ

Previous Next

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง(Knowledge Exchange) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ สถาบันโค้ชไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรและสื่อการเรียนการสอน ผ่านกระบวนการโค้ชและเปิดงาน 2021 Outlook of Thai Leaders on the New Normal แนวโน้มเชิงกลยุทธ์ 2021 สำหรับผู้นำไทยสู่สังคมวิถีใหม่ ณ อาคาร KX - Knowledge Exchange for Innovation Center

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT