กิจกรรมทั่วไป

Previous Next

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้จัดกิจกรรมเชียร์สร้างสรรค์ (FIET SPIRIT DAY) ประจำปีการศึกษา 2565 (FIET SPIRIT DAY 2022)

Previous Next

เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มของระบบนิเวศการศึกษาด้านอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิดการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานฯ

Previous Next

เมื่อวันที่ 3, 4-6 สิงหาคม 2565  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ก้าวต่อไปกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี”

Previous Next

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดรายการออนไลน์ “ฮีลใจวัยรุ่น”

Previous Next

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom และ Live ผ่านเพจสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.

Previous Next

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่เชียร์สร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT