กิจกรรมทั่วไป

Previous Next

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาด้านงานวิจัย เพื่อการเขียนข้อเสนอโครงการและบทความวารสารวิชาการ เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ณ โรงแรมเกาะกูด พาราไดซ์บีช รีสอร์ท จังหวัดตราด

Previous Next

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัท เอสโก้คอร์เปอเรชั่น จำกัด ณ หอเกียรติยศ อาคาร S13  

Previous Next

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีการจัดอบรมและเสวนาหัวข้อ”จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการยื่นเอกสารขอ IRB” ขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

Previous Next

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 รศ.ดร.พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Previous Next

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมสมองเพื่อเตรียมจัดทำแผนพัฒนาคณะฯ ฉบับที่ 13 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ครั้งที่ 2) ณ Chatrium Hotel Riverside Bangkok

Previous Next

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ได้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรม ประจำชาติ”ขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT