กิจกรรมทั่วไป

Previous Next

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom และ Live ผ่านเพจสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.

Previous Next

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่เชียร์สร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2

Previous Next

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันโค้ชไทย นำโดย ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย และ รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ประธานในพิธี ร่วมกับวิทยากร ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ ผศ.ดร.ประภัสสร วงษ์ดี และ ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ จัดงานแถลงข่าวและเปิดตัวโครงการ “อาจารย์อุดมศึกษาไทย หัวใจโค้ช”

Previous Next

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3  (3rd National Conference on Learning Innovation in Science and Technology, NCLIST 2022) วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โดยสาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

Previous Next

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดกิจกรรม Dean's Talk : คุยสบาย ๆ สไตล์ FIET (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ทางระบบ Zoom

Previous Next

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการสืบแสงเทียน ประจำปีการศึกษา 2564  (ในรูปแบบออนไลน์) ผ่านระบบ Zoom

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT