กิจกรรมทั่วไป

Previous Next

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ในรายวิชา ETM 361 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ร้อยบาทช่วยเหลือ นักศึกษาครุศาสตร์ฯ ขาดแคลน”เพื่อระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาครุศาสตร์ฯ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธเนศ ธนิตธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ เป็นประธานในพิธี และ รศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ ผู้ดูแลและกำกับงานบริหารงานทั่วไป งานวิชาการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กล่าวต้อนรับ

Previous Next

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง(Knowledge Exchange) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ สถาบันโค้ชไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรและสื่อการเรียนการสอน ผ่านกระบวนการโค้ชและเปิดงาน 2021 Outlook of Thai Leaders on the New Normal แนวโน้มเชิงกลยุทธ์ 2021 สำหรับผู้นำไทยสู่สังคมวิถีใหม่ ณ อาคาร KX - Knowledge Exchange for Innovation Center

Previous Next

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดโครงการพัฒนาให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า ประจำปี 2563 ในหัวข้อเรื่อง “เครื่องมือออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ขึ้น ณ หอเกียรติยศ อาคารเรียนรวม 3

Previous Next

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ หอเกียรติยศ ชั้น 8 คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมและเทคโนโลยี ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ให้นักเรียนและครูทั่วประเทศ ด้วยหลักสูตรความฉลาดทางด้านดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence Quotient)

Previous Next

ตลอดเดือนกันยายน - ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อให้น้อง ๆ ได้รู้จักกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และหลักสูตรของภาควิชาต่าง ๆ ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น

Previous Next

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง โครงการสื่อสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสำหรับเยาวชนในชุมชนใต้สะพานโซน 1 ณ ห้องเรียน 30907 (ชั้น 9) อาคารเรียนรวม 3

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT