กิจกรรมทั่วไป

Previous Next

ตลอดเดือนกันยายน - ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อให้น้อง ๆ ได้รู้จักกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และหลักสูตรของภาควิชาต่าง ๆ ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น

Previous Next

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง โครงการสื่อสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสำหรับเยาวชนในชุมชนใต้สะพานโซน 1 ณ ห้องเรียน 30907 (ชั้น 9) อาคารเรียนรวม 3

Previous Next

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดโครงการ “การสัมมนาสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การพิจารณาขอเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงานกลุ่มวิชาการและกลุ่มวิชาชีพ” เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ หอเกียรติยศ (ชั้น 8) อาคารเรียนรวม 3 โดยมี รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT