กิจกรรมทั่วไป

Previous Next

คณะกรรมการการขับเคลื่อนพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์เรียนรู้ และความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรม สำหรับบัณฑิตพันธุ์ใหม่”

 

Previous Next

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีความร่วมมือกับภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มบุคลากรในระบบนิเวศอุตสาหกรรม

Previous Next

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้จัดกิจกรรมเชียร์สร้างสรรค์ (FIET SPIRIT DAY) ประจำปีการศึกษา 2565 (FIET SPIRIT DAY 2022)

Previous Next

เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มของระบบนิเวศการศึกษาด้านอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิดการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานฯ

Previous Next

เมื่อวันที่ 3, 4-6 สิงหาคม 2565  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ก้าวต่อไปกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี”

Previous Next

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดรายการออนไลน์ “ฮีลใจวัยรุ่น”

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT