กิจกรรมทั่วไป

Previous Next

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาด้านงานวิจัย เพื่อการเขียนข้อเสนอโครงการและบทความวารสารวิชาการฯ สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาด้านงานวิจัย เพื่อการเขียนข้อเสนอโครงการและบทความวารสารวิชาการ เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ณ โรงแรมเกาะกูด พาราไดซ์บีช รีสอร์ท จังหวัดตราด

01

 

นำโดย รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รศ.ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมบรรยาย และ Work Shop จาก ผศ.ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์ จากบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ในหัวข้อ “การจัดทำ OKRs และ Agile-Scrum Board” เพื่อนำไปใช้การนำผลงานออกสู่เชิงพาณิชย์ และกิจกรรมบรรยาย และ Work Shop จาก ศ.ดร.สมชาย วงษ์วิเศษ ราชบัณฑิต และ ศาสตราจารย์ระดับ 11 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “การทำวิจัย และการเผยแพร่บทความวิจัย ทั้งระดับชาติและนานาชาติ” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมหลักการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เช่น Fundamental Fund; FF (FF67) บพค., บพช., บพท. และส่งเสริมให้เขียนบทความวารสารวิชาการเผยแพร่วิจัยระดับนานาชาติ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 30 คน

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT