กิจกรรมทั่วไป

Previous Next

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (1) เครือข่ายโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (2) โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์

 01

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จำนวน 2 ฉบับ ฉบับ ได้แก่ (1) เครือข่ายโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (2) โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ณ สมาคมการพิมพ์ไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  นำโดย รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ รศ.ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, รศ.ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา, รศ.ดร.พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายศิษย์เก่า รศ.ดร.นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด ผู้ดูแลกำกับงานบริหารงานทั่วไป งานวิชาการ ภาควิชาฯ ผศ.ดร.นิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา และ ดร.สิริมลภัคน์ สุวรรณคุณ พร้อมด้วย คุณทิพย์สุดา สินชวาลวัฒน์ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย คุณสุวิช รุ่งวัฒนไพบูลย์ อุปนายกฝ่ายในประเทศสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย คุณมงคล เพียรอภิธรรม ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ คุณประเสริฐ หล่อยืนยง รองประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ คุณปรียาพันธ์ เสือดี ที่ปรึกษาสมาคมฯ คุณนันทพร จันทรากำเนิดแสง ผู้จัดการสมาคมฯ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวฯ เป็นความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการจัดพิมพ์หนังสือและจำหน่ายหนังสือที่ดีให้ได้รับความนิยมแพร่หลาย และปรับปรุงมาตรฐาน คุณภาพ ตลอดจนการจัดรูปหนังสือให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา โดยสมาคมจะสนับสนุน อุปกรณ์ สถานที่ บริษัท สถานประกอบการสำหรับการศึกษาดูงาน การทำโครงงาน และการฝึกปฏิบัติงานหรือฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งรวมมือพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT