กิจกรรมทั่วไป

Previous Next

สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดโครงการสืบแสงเทียน ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการสืบแสงเทียน ประจำปีการศึกษา 2564  (ในรูปแบบออนไลน์) ผ่านระบบ Zoom

003

โดยมี รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายศิษย์เก่า อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม และเจ้าหน้าที่ ภายในกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดข้อคิดเห็นและประสบการณ์ความรู้ จากอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมของแต่ละภาควิชาฯ อีกทั้งมีการบรรยายสรุปการดำเนินกิจกรรม โครงการ งบประมาณ ข้อคิดเห็น อุปสรรค ข้อเสนอแนะ จากนายธนชิต ทรวงแก้ว นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2564  เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาร่วมกัน ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งยังเป็นการส่งมอบงานต่อให้กับ นายณฐนนท ช่วยเรือง นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2565 และคณะดำเนินงานต่อไป

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT