กิจกรรมทั่วไป

Previous Next

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดกิจกรรม “Dean's Talk : คุยสบาย ๆ สไตล์ FIET” (ครั้งที่ 2)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดกิจกรรม Dean's Talk : คุยสบาย ๆ สไตล์ FIET (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ทางระบบ Zoom

01

เพื่อให้บุคลากรทุกคนในคณะได้เข้าร่วมรับฟัง รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำเสนอข้อมูล และแนะนำทีมผู้บริหารในการดำรงตำแหน่งสมัยที่ 2 (มิถุนายน 2565 - มิถุนายน 2569) และมีประเด็นการนำเสนอต่าง ๆ เช่น  FIET Progress, FIET Expert, FIET Character และ FIET Forward ที่เน้นการบริหารจัดการร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ทีมบริหารมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งนโยบาย เป้าหมายให้แก่บุคลากรทุกท่านทราบ เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่จะปฏิบัติงานภารกิจตามที่คณะตั้งเป้าหมายไว้ร่วมกัน และเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT