กิจกรรมทั่วไป

Previous Next

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันโค้ชไทย จัดงานแถลงข่าวและเปิดตัวโครงการ “อาจารย์อุดมศึกษาไทย หัวใจโค้ช”

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันโค้ชไทย นำโดย ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย และ รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ประธานในพิธี ร่วมกับวิทยากร ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ ผศ.ดร.ประภัสสร วงษ์ดี และ ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ จัดงานแถลงข่าวและเปิดตัวโครงการ “อาจารย์อุดมศึกษาไทย หัวใจโค้ช”

041

เพื่อให้ทุนการศึกษากับอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ได้เรียนในหลักสูตร Professional Coaching Certification Program ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation) และ Strength-based Education จาก Gallup และ CLIFTON STRENGTHS INSTITUTE จาก University of NEBRASKA-LINCOLN รวมถึงเรื่อง Outcome-based Education โดยวิทยากรจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ รวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท ให้กับอาจารย์ 10 ทุน ซึ่งมีผู้สนใจสมัครจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 115 คน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะครูโค้ชที่สอดคล้องกับมาตรฐานของสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ 2) ผู้เข้าร่วมโครงการรู้วิธีการหาจุดแข็งของผู้เรียนและพัฒนาเพื่อต่อยอดสู่สมรรถนะ 3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถออกแบบหลักสูตรได้สอดคล้องกันระหว่าง Learning Outcome, Learning Approach และ Learning Assessment 4) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่บูรณาการหลักการ OBE และใช้วิถีการโค้ชให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ และนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการในระดับชาติได้

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT