กิจกรรมทั่วไป

Previous Next

สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่เชียร์สร้างสรรค์’65

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่เชียร์สร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2

0012

นำโดย นายณฐนนท ช่วยเรือง นายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจาก รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร ในหัวข้อ เรื่องของเรา FIETKMUTT” ต่อด้วยการบรรยายให้ความรู้จาก รศ.ดร.พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร และ ดร.ธนธร ทองสัมฤทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมสาขาวิชาฯ ในหัวข้อเรื่อง “ประสบการณ์ประชุมเชียร์” รศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ในหัวข้อ “บุคลิกภาพน่าชื่นชม” และในช่วงบ่ายเป็นการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน โดยวิทยากร ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.ธงชัย เชื้อนิล, คุณอธิปพงศ์ สุวัชรชนะโรจน์ พร้อมทีมงาน Super Samart  ในหัวข้อ “การรับน้องเชิงสร้างสรรค์ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ” มาจัดกิจกรรมกลุ่มการสร้างความเข้าใจถึงบทบาท การทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อคำแนะนำและให้ความรู้แก่ Staff และ VSA ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง รู้จักเคารพกฎระเบียบของสถาบันเพื่อให้กิจกรรมการประชุมเชียร์ให้เป็นไปในทางเดียวกัน สามารถนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางในการดำเนินการประชุมเชียร์ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT