กิจกรรมทั่วไป

Previous Next

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom และ Live ผ่านเพจสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.

013

โดยมี รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมงานพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้นักศึกษาให้มีคุณลักษณะของความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ การมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การรับชมวีดิทัศน์แนะนำคณะ แนะนำผู้บริหาร และแนะนำทีมสโมสรนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565 จากนั้นมีการเสวนากลุ่มร่วมกันในหัวข้อ Entrepreneurial Mindset” : การพัฒนาแนวคิดให้เติบโตแบบผู้ประกอบการ จากศิษย์เก่าของคณะที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ ทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย คุณกัมปนาท ฉายาพรเลิศ (ทำธุรกิจส่วนตัว), คุณวิศรุต กุละรักษ์ (ทำธุรกิจส่วนตัวด้านอาหาร), คุณรวิศวัชร์  คชเสนีย์ (เจ้าของแบรนด์ Rawit Official) และคุณวิทยา ดอกกลาง (แอดมินเพจผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพฯ) เป็นต้น ทั้งนี้สร้างความรู้และความประทับใจแก่นักศึกษาใหม่ที่ร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT