กิจกรรมทั่วไป

Previous Next

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ก้าวต่อไปกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี”

เมื่อวันที่ 3, 4-6 สิงหาคม 2565  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ก้าวต่อไปกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี”

 01

 

สำหรับวันที่ 3 สิงหาคม 2565 จัดขึ้น ณ หอเกียรติยศ อาคาร S13 ภายในกิจกรรมมีการบรรยายความเป็นมา การเติบโตของคณะครุศาสตร์ฯ จากคณบดีทั้ง 4 รุ่น คือ รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ, รศ.ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล, ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ และ รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ ต่อด้วยการบรรยายจาก ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ขององค์กรกับการทำงานและการพัฒนาตนเอง” และวันที่ 4-6 สิงหาคม 2565 จัดขึ้น ณ โรงแรมอวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี และรูปแบบการจัดออนไลน์ด้วย (โปรแกรม Zoom) นำโดย รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษา ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การเสนอทิศทาง แนวทางการบริหารจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนกลยุทธ์ การระดมสมอง และการนำเสนอผลงานการทำงานรูปแบบโปสเตอร์จากกลุ่มงานสายสนับสนุน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณาแผนพัฒนาคณะฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) การสร้างความเข้าใจในแผนงานของแต่ละกลุ่มตามโครงการประกอบต่าง ๆ ร่วมกัน การกำหนดแนวทางและวิธีการในการพัฒนาคณะ สร้างความมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา และบูรณาการแผนปฏิบัติการตามกิจกรรมภารกิจเข้ากับแผนกลยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT