กิจกรรมทั่วไป

Previous Next

โครงการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มของระบบนิเวศการศึกษาด้านอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิดการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน

เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มของระบบนิเวศการศึกษาด้านอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิดการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานฯ

 01

ณ โรงแรมอนันตรา หัวหิน รีสอร์ท โดยมี รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและระบบการศึกษา กล่าวความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อสะท้อนผลกลไกการพัฒนานักศึกษา ผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหวังของการดำเนินโครงการ หารือแนวทางในการบูรณาการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการ พัฒนาช่างเทคนิคและพนักงานในสถานประกอบการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สอวช.) บรรยายพิเศษและร่วมเสวนาเรื่อง “การเรียนรู้กับการทำงานและภาพรวมอุตสาหกรรมในประเทศ” ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 ค

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT