กิจกรรมทั่วไป

Previous Next

โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มบุคลากรในระบบนิเวศอุตสาหกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีความร่วมมือกับภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มบุคลากรในระบบนิเวศอุตสาหกรรม

 01

นำโดย รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปรัชญา เพียสุระ หัวหน้าโครงการ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพในกลุ่มบุคลากรในระบบนิเวศอุตสาหกรรม ฝึกอบรมบุคลากรในกลุ่มบุคลากรในระบบนิเวศอุตสาหกรรม ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ และเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศ สร้างองค์ความรู้ในการฝึกอบรมบุคลากรให้มีสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในกลุ่มบุคลากรในระบบนิเวศอุตสาหกรรม รองรับการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาชีพของกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่มีศักยภาพที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นำไปสู่การพัฒนายกระดับคุณวุฒิวิชาชีพของตนเอง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมต่อไป สำหรับโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาในการดำเนินการเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม พ.ศ.2565 มีการฝึกอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะและมีการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 4 อาชีพ ได้แก่ อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ระดับ 1, อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2, อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม ระดับ 4 และอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 4 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 320 คน ในการยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศ

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT