กิจกรรมทั่วไป

Previous Next

การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์เรียนรู้ และความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรม สำหรับบัณฑิตพันธุ์ใหม่

คณะกรรมการการขับเคลื่อนพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์เรียนรู้ และความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรม สำหรับบัณฑิตพันธุ์ใหม่”

 

001

 

เมื่อวันที่ 1-3 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการการขับเคลื่อนพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงานให้สอดคล้องกับผลลัพธ์เรียนรู้ และความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรม สำหรับบัณฑิตพันธุ์ใหม่” ณ โรงแรม Recall Isaan Isan Concept at Khaoyai จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปรัชญา เพียสุระ ประธานคณะกรรมการฯ นำเสนอแนวคิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับผลลัพธ์เรียนรู้ และความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน สอดคล้องกับผลลัพธ์เรียนรู้ และความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรม และเพื่อออกแบบระบบการนิเทศและการวัดประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ ทั้งนี้ การจัดโครงการสัมมนาดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการฯ อาจารย์ผู้สอน, อาจารย์นิเทศ, อาจารย์ Facilitator และเจ้าหน้าที่รวมจำนวน 25 คน

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT