กิจกรรมทั่วไป

Previous Next

งานกตเวทิตาจิต เกษียณเกษมสุข ประจำปี 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดงานกตเวทิตาจิต เกษียณเกษมสุข ประจำปี 2565 (Happy Retirement 2022)

 

 081

 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.จัดงานกตเวทิตาจิต เกษียณเกษมสุข ประจำปี 2565 (Happy Retirement 2022) โดยมี รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมงาน ณ หอเกียรติยศ (ชั้น 8) อาคาร S13 และรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ซึ่งในปีนี้ทางคณะฯ มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 1 ท่าน คือ รศ.ดร.สุรชัย สุขสกุลชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ภายในกิจกรรมมีการรับชมวีดิทัศน์ ประวัติและผลงานผู้เกษียณอายุ การแสดงจากนักศึกษา การกล่าวแสดงกตเวทิตาจิต จาก ผศ.ดร.ภาสพิชญ์ ชูใจ หัวหน้าสาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า การมอบของที่ระลึกจากภาควิชาฯ ให้แก่ผู้เกษียณ  พร้อมกล่าวอวยพรและขอบคุณ และรับประทานอาหารร่วมกัน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติ และระลึกถึงบุคลากรที่จะเกษียณอายุ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์และมีคุณค่า อีกทั้งยังเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT