กิจกรรมทั่วไป

Previous Next

เปิดตัว “หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์”

เปิดตัว “หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์” และพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล ร่วมกับ 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

 

 052

 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. พร้อมด้วย รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ, รศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ รองคณบดี, ดร.ดารุวรรณ ศรีแก้ว และ ดร.สุธิวัชร ศุภลักษณ์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล และเปิดตัวหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ ร่วมกับ 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ณ ห้องประชุมราชวัลลภ (ชั้น 2) อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับผู้แทนจาก 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ (1) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (2) ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (3) พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และ (4) นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS  ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวนับเป็นจุดเริ่มในความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรเอกชน เป็นการดำเนินการเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์ครั้งแรกของไทย โดยใช้ศักยภาพของบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ ให้ออกมาอยู่ในสื่อการสอนในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้และสร้างทักษะทางดิจิทัลให้กับบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่สนใจทุกท่าน รวมถึงเป็นการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT