กิจกรรมทั่วไป

Previous Next

งานนิทรรศการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา M.W.school อนาคตที่ออกแบบได้

งานนิทรรศการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา M.W.school อนาคตที่ออกแบบได้ ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี

 

 013

 

สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, วิทยาลัยสหวิทยาการและส่วนคัดเลือกนักศึกษา (Admissions) มจธ. เข้าร่วมงานนิทรรศการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา M.W.school อนาคตที่ออกแบบได้ ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี จัดโดยงานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนมวกเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำมหาวิทยาลัย คณะ/สาขา ทุนการศึกษต่าง ๆ และการเตรียมตัวสมัครเข้าศึกษาต่อให้รั้ว มจธ. ทั้งนี้มีนักเรียนสนใจและเข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT