กิจกรรมทั่วไป

Previous Next

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดโครงการกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (FIET ROAD SHOW 2022)

ตลอดเดือนกันยายน 2565 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (FIET ROAD SHOW 2022) ประจำปีการศึกษา 2565

 0021

 

(ทั้งรูปแบบ Online และ Onsite) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 6 สถาบัน ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี, โรงเรียนวชิราลัย (เชียงใหม่), โรงเรียนนาหลวง, โรงเรียนพุทธบูชา และวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน นำโดย รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รู้จักมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา หลักสูตร กิจกรรม ทุนการศึกษา ระบบ TCAS และได้มีการเล่นกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้น้อง ๆ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา นั้น ๆ ทั้งนี้มีน้อง ๆ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมาย โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ETM 202 โฆษณาและประชาสัมพันธ์ (Advertising and Public Relations) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอีกด้วย

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT