กิจกรรมทั่วไป

Previous Next

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2563 “ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรม ประจำชาติ” ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ได้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรม ประจำชาติ”ขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ภายในกิจกรรมมีการประกาศผลโหวตจากนักศึกษาตามแนวคิดการจัดงานเพื่อมอบโล่รางวัลแก่ครูดีเด่น และเจ้าหน้าที่ดีเด่น และมอบโล่รางวัลแก่นักศึกษาผู้ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาดีเด่นประจำปี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรับฟังการบรรยายพิเศษจากครูดีเด่นและเจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีแก่วิชาชีพครู และให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกคณะจำนวน 1,413 คน

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT