กิจกรรมทั่วไป

Previous Next

ECT จัดอบรมและเสวนาหัวข้อ"จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการยื่นเอกสารขอ IRB" ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีการจัดอบรมและเสวนาหัวข้อ”จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการยื่นเอกสารขอ IRB” ขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ดร.ผ่องศรี เวสารัช อนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. และนักทรัพย์สินทางปัญญา ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการยื่นเอกสาร IRB ในการวิจัย”นอกจากนี้หลังจากจบการบรรยายได้มีการเสวนากลุ่มย่อยร่วมกับ ผศ.ดร.เพียงเพ็ญ จิรชัย และคุณณภัทร ดีเย็น ในหัวข้อ”ข้อแนะนำในการยื่นขออนุมัติการดำเนินการวิจัยต่อคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์” ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และเพื่อให้ทราบวิธีปฏิบัติในการนำเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้กับนักศึกษา บุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมและเสวนาดังกล่าวฯ ทั้งสิ้น 223 คน

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT