ข่าวประกาศ

ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการในสาขาการศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งผู้สนใจที่มีผลงานวิจัย หรืองานบริการวิชาการเชิงบูรณาการศาสตร์ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 : มกราคม – มิถุนายน 2565 โดยรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4

ส่งบทความผ่านเว็บไซต์วารสารได้ที่
หรือผ่านระบบ ThaiJo ได้ที่
 

25650127 ประกาศเชิญชวนตีพิมพ์บทความA4 V2N1

65 01 12

บันทึกการบรรยาย โครงการสัมมนาในหัวข้อ"การเตรียมความพร้อม...เพื่อความก้าวหน้าในสายวิชาการ" เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกท่านสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้จากคลิปด้านบน หรือดาวน์โหลดไฟล์ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1lpWoQ4NZpmG5hIPI3BNxsS9MVZzBNXsD?usp=sharing

สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

Journal of Learning Innovation and Technology (JLIT)

โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการระดับชาติ ภายใต้ชื่อ “วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี”

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT