ข่าวประกาศ

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร JLIT

ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการในสาขาการศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งผู้สนใจที่มีผลงานวิจัย หรืองานบริการวิชาการเชิงบูรณาการศาสตร์ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 : มกราคม – มิถุนายน 2565 โดยรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4

ส่งบทความผ่านเว็บไซต์วารสารได้ที่
หรือผ่านระบบ ThaiJo ได้ที่
 

25650127 ประกาศเชิญชวนตีพิมพ์บทความA4 V2N1

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT